Welkom bij mammaeshop. Wat kunnen we voor je doen?
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Lactatiekundige Praktijk NOP, mammaeshop.nl  te Ens 

1 Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Lactatiekundige Praktijk NOP die tevens mammaeshop.nl beheerd gevestigd te Ens; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht; 
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een serviceovereenkomst wordt gesloten, zijn op die serviceovereenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens specifieke algemene servicevoorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de servicevoorwaarden.


3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en 
aanduidingen van Producten  

3.0 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de door klant geplaatste bestelling of dienst op mammaeshop.nl en of lactatiekundige praktijk nop
3.1 Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voorzover Leverancier een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

3.2 Alle opgaven door Leverancier van getallen- en/of andere aanduidingen van Producten zijn met zorg gedaan, maar Leverancier kan er niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen zijn. Getoonde monsters, tekeningen, foto's of modellen zijn slechts aanduidingen. Leverancier kan voorts Producten dan wel onderdelen daarvan betrekken bij andere Toeleveranciers, dan aanvankelijk overeengekomen. Wanneer Producten zodanig afwijken van Leverancier´s eerder gedane opgaven, dat de Klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, kan deze de Overeenkomst ontbinden, voorzover dat in redelijkheid noodzakelijk is. De klant is verplicht te controleren of de artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, brengt de klant daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail op de hoogte via [email protected]  of [email protected] ( waar de bestelling en of order is geplaatst) onder vermelding van naam, adresgegevens, bankgegevens en  het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom de artikelen niet voldoet. Indien de klant iets terug stuurt, dienen de volgende stappen genomen te worden: Zend een e-mail naar [email protected]  of [email protected] ( waar de bestelling/ order is gedaan) zodat de leverancier weet dat de zending wordt verwacht. Let op: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer, naam en adresgegevens dat via e-mail is ontvangen. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. 
3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat de Producten eerst op zicht worden afgeleverd. De Klant kan als dan binnen de overeengekomen zichttermijn de Overeenkomst schriftelijk ontbinden. Als dan dient hij de Producten in originele staat en in de originele, onaangebroken verpakking op eigen kosten binnen de zichttermijn te retourneren. Tenzij anders overeengekomen is de zichttermijn 7 dagen, te rekenen na aflevering. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.
3.4 Van de onder 3.3 genoemde zichtregeling zijn uitgesloten, Producten die speciaal voor de Klant zijn aangekocht en niet uit het standaard assortiment van Leverancier is geleverd. 

 3.5 de leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de leverancier dit schriftelijk mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

3.6 Kleding en lingerie kunnen worden geruild mocht het product niet naar wens zijn. Mocht er in de kleding of lingerie vlekken ontstaan of beschadigingen door het passen dan kan deze niet meer retour. Voordat de kleding en lingerie retour gaan, dit eerst melden via [email protected] .

3.7 Mocht de bestelling zonder retourformulier terug gestuurd worden dan wordt deze niet in behandeling genomen. Het retourformulier is bijgesloten bij de bestelling of via de bevestigingsmail verstuurd.


4 Prijzen
4.1 De prijzen voor Producten staan in Leverancier's laatst gedrukte prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief of inclusief omzetbelasting als aangegeven op de prijslijst.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op bij het samenstellen van de prijslijst geldende wisselkoersen. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.
4.3 In alle andere gevallen is Leverancier ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout. 
4.4 Bij Overeenkomsten worden vrachtkosten in rekening gebracht.
De tarieven verschillen per Overeenkomstwaarde t.w. onder €100,-- of onder de €200,--.
4.5 De actuele bedragen voor vrachtkosten staan vermeld in de meest recente prijslijst  van de Leverancier.

5 Betaling
5.1 De Klant zal hem in rekening gebrachte bedragen, zonder korting of inhouding effectief in de valuta vermeld op de factuur betalen. De Klant is niet bevoegd tot verrekening en heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten. Indien Leverancier gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de Klant, kan Leverancier, alvorens (verder) te presteren, eisen dat (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat zekerheid wordt gesteld, ter hoogte van de bedragen die Leverancier, al dan niet opeisbaar, van de Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Leverancier.

5.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
5.3 De Klant betaalt over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente van minimaal 1,5% per maand of, indien deze hoger is, de wettelijk bepaalde rente, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt. Bij verzuim zal de Klant de Leverancier de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig vergoeden. Die buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100,--, vermeerderd met omzetbelasting.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. 
6.2 Voordat de Klant eigenaar is van de Producten, mag hij de Producten niet verhuren, in gebruik geven, verpanden, onderdelen ervan verwijderen of anderszins bezwaren. De Klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de Klant's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De Klant zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van Leverancier op de hoogte stellen.
6.3 De Klant zal Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer Leverancier's Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins daarop aanspraak wordt gemaakt. Bovendien zal de Klant Leverancier op diens eerste verzoek mededelen waar die Producten zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van Leverancier. De Klant staat er voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.

7 Afleveringstermijn
7.1 Een overeengekomen afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en gaat - indien gegevens dan wel hulpmiddelen van de Klant nodig zijn - pas in als deze in bezit zijn van Leverancier. Het streven is om Producten, voorzover voorradig binnen drie werkdagen of als anders is aangegeven door de leverancier na het sluiten van de Overeenkomst af te leveren.

7.2 Leverancier zal overeengekomen afleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht nemen. Bij overschrijding heeft de Klant echter geen recht op schadevergoeding en evenmin op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat de Klant redelijkerwijs niet kan worden geacht het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand te laten en Leverancier niet in staat is vervangende, soortgelijke Producten, te leveren. De Klant mag in dat geval de Overeenkomst ontbinden, voor zover strikt noodzakelijk.

8 Aflevering en risico
8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering door bezorging van de Producten tegen de geldende verzendkosten, zoals in artikel 4 is aangegeven. 

8.2 Neemt de Klant Producten niet of niet tijdig af, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval mag Leverancier de Producten voor rekening en risico van de Klant opslaan of aan een derde partij verkopen. Indien de Producten onderdeel uitmaken van de standaard voorraad en dus niet specifiek voor de klant zijn besteld door de leverancier, is de leverancier gemachtigd de verzendkosten in rekening te brengen.  


9 Overmacht
9.1 Indien Leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming daarvan opgeschort voor de duur van de overmacht. Duurt de overmacht 1 maand, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door directe of indirecte Toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.

10 Inspectie en klachten 
10.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, moeten de Producten direct na aankomst op de plaats van bestemming worden geïnspecteerd. Klachten  moeten uiterlijk binnen 48 uur na aankomst schriftelijk aan Leverancier worden gemeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen die termijn kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 15 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk worden gemeld.

10.2 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de toepassing en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. De Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie. Indien de Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken terzake.
10.3 De Klant mag de Producten slechts retourneren, indien Leverancier daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Leverancier.
10.4 Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 11.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 11.


11 Verplichtingen van Leverancier
11.1 De Klant heeft geen aanspraak op garantie in geval van:

- bediening, toepassing, afstelling en/of installatie door de Klant of derden op onoordeelkundige wijze en/of niet overeenkomstig de betreffende productdocumentatie of handleidingen;
- van buiten komende oorzaken, opgetreden na het tijdstip van (af)levering waaronder gebreken die het gevolg zijn van installatie in samenhang met niet compatibele of niet passende andere goederen;
- reparatie of het aanbrengen van wijzigingen aan enig deel van de Producten door de Klant of derden;
- de toepassing van verbruiksgoederen door de Klant of derden die niet door Leverancier zijn geleverd of geadviseerd;
- andere omstandigheden die naar verkeersopvatting voor rekening en risico van de Klant komen.
11.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten defecten vertonen kan Leverancier ofwel de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe, ofwel de Producten deugdelijk herstellen, al naar gelang de voorwaarden en bepalingen van Toeleveranciers zoals is vastgelegd in artikel 14.
Leverancier heeft het recht om ter uitvoering van zijn vervangings-/herstellingsverplichting andere, gelijkwaardige, Producten te leveren, die bijvoorbeeld zijn betrokken van andere Toeleveranciers dan aanvankelijk overeengekomen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Leverancier terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het Product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 

12.2 Leverancier is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamd gevolgschade die de Klant of een derde terzake van (het gebruik van) de Producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade. 

12.3 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Leverancier op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid). Leverancier zal voorts geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 12.1 en 12.2, indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier. 
12.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Leverancier zal de Klant Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij Leverancier alle schade vergoeden die Leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13 Intellectuele eigendom
13.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, verkrijgt de Klant geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten. Het is de Klant niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

13.2 Leverancier verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Leverancier zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
13.3 De Klant zal Leverancier onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Alsdan is alleen Leverancier bevoegd daartegen mede namens de Klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de Klant Leverancier zijn medewerking verlenen.

14 Voorwaarden en bepalingen Toeleveranciers
Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden (waaronder doch niet beperkt tot garantie-, aansprakelijkheids-en licentievoorwaarden) van een Toeleverancier met betrekking tot de Producten zijn onverkort van toepassing op de Overeenkomst tussen Leverancier en de Klant. Ingeval van strijdigheid van die bedingen, bepalingen en/of voorwaarden met deze Voorwaarden, gaan de bepalingen van de Toeleverancier voor. In het bijzonder is Leverancier jegens de Klant nimmer tot een verdergaande garantie, en of aansprakelijkheid gehouden, dan waartoe Leverancier ten opzichte van die Toeleverancier aanspraak kan maken.


15 Overige verplichtingen van de Klant
De Klant zal aan Leverancier alle voor Leverancier's werkzaamheden benodigde gegevens en medewerking  steeds tijdig ter beschikking stellen resp. verlenen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Indien en voor zover de Klant de Producten wil exporteren, is hij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde exportvergunningen.


16 Verzuim/ontbinding
16.1 Indien de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Leverancier gerechtigd de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld ofwel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Klant, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, ontbonden, tenzij Leverancier de Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Klant voldoende zeker is gesteld.
16.3 In een situatie als bedoeld in 16.1 of 16.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Leverancier op de Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en alle vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. De Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. 

16.4Copy right Op alle teksten en illustraties van mammaeshop.nl en borstvoedingnop.nl berust auteursrecht. Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van, afbeeldingen en tekst is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.

17 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

18 Diversen 

Lactatiekundige Praktijk NOP is gevestigd te Ens, [email protected] en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Lelystad onder nr. 39081489. 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »